КС Pro Персонал Лабораторія НД Завантажити Прайс Підтримка Контакти
 
     

Лабораторна Інформаційна Система (LIMS) «Браво-Лабораторія»


Лабораторна Інформаційна Система (LІMS скор. від англ. Laboratory Іnformatіon Management System - система керування лабораторною інформацією) «Браво-Лабораторія» - це професійне програмне забезпечення, призначене для керування лабораторними потоками робіт і документів та забезпечує одержання достовірної інформації про результати випробувань і оптимізацію керування цією інформацією з метою її використання для прийняття коректних своєчасних управлінських рішень.

LІMS «Браво-Лабораторія» створена на замовлення «Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві» (ОВМ) у 2008 році.

Комп'ютерна програма LІMS "Браво-Лабораторія" успішно впроваджена в:

 • ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок - 2011 р.;
 • Державному науково - дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) - 2010 р.;
 • Регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини в Київській області (РДЛВМ в Київській області) - 2010 р.;
 • Київській міській державній лабораторії ветеринарної медицини (КМДЛВМ) - 2008 р.;

LІMS "Браво-Лабораторія" впроваджена в системі управління якості (СУЯ) даних лабораторій, виконує вимоги міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2005 ДСТУ/ISO/IEC 17025:2006 та "Методичних вказівкок з приймання, ідентифікації, реєстрації зразків, передачі у відділи лабораторії, оформлення звітів, експертних висновків у відповіднсті до ISO/IEC 17025" та проведена її верифікація.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на програму «LIMS «Браво-Лабораторія»   Свідоцтво про реєстрацію авторського права на програму «Сервер BRAVO»   Свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
Лабораторна Інформаційна Система (LIMS) «Браво-Лабораторія»


Переваги LІMS «Браво-Лабораторія»

1
Виконує вимоги стандартів ISO/IEC 17025:2005 та ДСТУ/ISO/IEC 17025:2006.


2
Функціональність системи LІMS «Браво-Лабораторія» дозволяє вирішувати ВСІ питання пов'язані з процесом лабораторних досліджень.


3
Розширюваність - можливість суттєво розширювати функціональність (вносити зміни до описів існуючих об'єктів, додавати описи нових об'єктів, діалоги, звіти , тощо) без зупинки виробничого процесу.

4
Історичність - LІMS «Браво-Лабораторія» зберігає всю історію по співробітникам, підрозділам, документам та проведеним лабораторним дослідженням необмежено довго, з можливістю одержання потрібної інформації на любу дату.

5
Новітні технології - використання Бази Знань «БРАВО» дозволяє якісно вирішувати інформаційно складні задачі, забезпечує побудову "семантичної моделі предметної області", та надає унікальну можливість розвитку системи.

6
Успішний досвід впровадження та експлуатації LІMS «Браво-Лабораторія» забезпечує можливість для інших лабораторій перейти на якісно вищий рівень організації та проведення лабораторних досліджень.Модуль "Лабораторія"

 • На підставі отриманих від суб'єктів господарювання документів "асортиментний перелік" створюється електрона картка об'єкту "асортиментний перелік". Наявність цієї інформації у системі значно скорочує час на внесення інформації про отримані для дослідження зразки та дозволяє здійснювати контроль на відповідність отриманих зразків з документом "асортиментний перелік". Робота з картками об'єктів "асортиментний перелік" підтримується спеціалізованим діалогом "Журнал асортиментних переліків".
 • Процес лабораторних досліджень регулюється великою кількістю нормативних документів. Для кожного документу у програмі створена відповідна електрона картка, яка містить "керуючу інформацію" із документу, на підставі якої виконується автоматичний вибір нормативного документу для відповідного дослідження та контролюється нормативне значення показника. У картці нормативного документу зберігається також опис процедури дослідження для кожного показника. При потребі виконується сканування нормативного документу та його відображення у картці об'єкту. Робота з картками об'єктів "нормативний документ" підтримується спеціалізованим діалогом "Журнал нормативних документів".
 • Всі показники, на які виконуються дослідження в лабораторії, мають відповідний опис у системі, який містить:
  • приналежність до ієрархії досліджень;
  • посилання на підрозділ, який виконує дослідження;
  • інформацію, яка дозволяє розрахувати вартість дослідження, при потребі виконувати групування показників (наприклад: групування показників для органолептичного дослідження);
  • інформацію для забезпечення встановленого порядку відображення показників у всіх діалогах та друкованих формах документів;
  • опис процедури випробування з посиланням на картку "нормативного документу";
  • перелік матеріалів, які потрібні для виконання дослідження (для списання витратних матеріалів).
  Зручний пошук та вибір декількох показників одночасно забезпечується спеціалізованим діалогом "Журнал показників для дослідження".
 • " Дослідження зразків - це складний процес, що потребує постійного контролю на всіх етапах: від відбору, ідентифікації, реєстрації зразків, передачі у відділи лабораторії, оформлення звітів, експертних висновків у відповідності до ISO/IEC 17025. Цей контроль забезпечується завдяки діалогу "Журнал реєстрації зразків", який логічно об'єднує між собою різноманітні функції, діалоги, звіти, та перетворює їх у єдиний виробничий процес. Кольорова індикація етапів виконання досліджень значно підвищує оперативність контролю за ходом досліджень. Основні функції "Журналу реєстрації зразків":
  • Реєстрація зразків.
  • Суттєвими факторами при реєстрації зразків є час та коректність внесення інформації та оформлення документів. Дуже багато уваги було приділено процедурам автоматичного заповнення та контролю інформації, як наслідок, суттєво скорочено час на реєстрацію зразків та забезпечений належний контроль за коректністю занесення інформації.
  • Передача зразків на дослідження.
  • Отримання результатів визначення показників.
  • Оформлення результатів дослідження.
 • Як правило, під час дослідження зразка визначається значна кількість показників. В цьому процесі приймають участь різні відділи лабораторії. Звичайно, в кожний відділ потрапляє лише та інформація, яка стосується даного відділу. Передача зразків на дослідження супроводжується документом "Супровідна" (завдання на визначення показників). Для роботи відділів створено окрему програму-клієнт (АРМ лаборанта), яка дозволяє:
  • швидко та зручно проводити реєстрацію завдання у відділі;
  • заносити інформацію про результати досліджень;
  • фіксувати фактичну дату виконання досліджень;
  • формувати "ЗВІТ про результати досліджень";
  • формувати "Журнал реєстрації зразків у відділі лабораторії";
  • тощо.

Гнучка система звітності дозволяє в будь-який момент отримати необхідну інформацію про поточний стан виконання досліджень, статистику проведених досліджень, забезпечує друк журналів та первинних документів.

Приклади друкованих форм:

 • "Журнал реєстрації зразків що надійшли у лабораторію для досліджень за період"
 • "Журнал реєстрації зразків у відділі лабораторії"
 • "Журнал обліку органолептичних досліджень"
 • "Журнал видачі експертних висновків"
 • Звіт "Реєстрація зразків у секторах"
 • Звіт "Розподіл досліджень за період". Передбачена можливість відбору досліджень за наступними критеріями: o за видом направлення (імпорт, експорт, переробні підприємства та ін..);
  o за видом продукції (м'ясо та м'ясопродукти, риба та рибопродукти, молоко та молокопродукти і ін..);
  o по організаціях за видом продукції та направленням;
  o по організаціях за видом продукції та направлення продукції що не відповідає вимогам;
  o по організаціях за видом продукції та направлення по районах.
 • Звіт "Розподіл надходження зразків"
 • Звіт "Розподіл надходження зразків по організаціях у розрізі філіалів". Можливість відбору інформації за наступними критеріями: o видом направлення;
  o вид продукції;
  o підрозділ, який виконував дослідження;
  o назва дослідження;
  o приналежність організацій до групи;
  o приналежність організацій до району міста;
  o відповідність або невідповідність вимогам.
 • Звіт "Перелік організацій які не досліджували". Реалізована можливість відбору організацій по приналежності до встановлених груп.
 • Звіт "Видача експертних висновків суб'єктам господарювання". (не отримані експертні висновки)
 • Документ "Замовлення на прийняття зразків на лабораторні дослідження"
 • Документ "Супровідна" (Завдання на дослідження)
 • Друк "етикеток" на зразки продукції
 • Документ "ЗВІТ про результати досліджень"
 • Документ "Експертний висновок"
 • Документ "Протокол сертифікаційних випробувань продукції"
 • Документ "Експертиза"
 • Документ "Акт відбору зразків"
 • Документ "Акт утилізації продукції"
 • Документ "Експертиза (Журнал обліку дослідження продукції на мікробологічні дослідження)
 • Документ "Експертиза (Журнал обліку дослідження продукції по визначенню антибіотиків мікробіологічним методом)
 • тощо...

Приклади екранних форм:

Модуль "Договора"

Контроль за епідеміологічною ситуацією на підконтрольній території потребує чіткої взаємодії контролюючої організації з іншими організаціями. Надання ветеринарних послуг, як правило, здійснюється на договірній основі. Це потребує наявності відповідної системи обліку договорів та контролю за їх виконанням.

Функції модулю "Договора":

 • Реєстрація в системі підприємств та організацій, які користуються послугами контролюючої організації. Інформація зберігається в картках об'єкту "Організація". Структура картки настроюється під потреби користувача.
 • Забезпечує реєстрацію та облік договорів про співробітництво (на "лабораторні дослідження" та на "обслуговування" ). Супроводжується увесь процес укладання договору, починаючи з надходження документу "лист-звернення".
 • Завдяки взаємодії з кадровою службою ведеться кадровий облік офіційних ветеринарних лікарів. Система дозволяє контролювати призначення (покладання та зняття посадових обов'язків) офіційних ветлікарів на підприємствах.
 • Взаємодія з модулем "Бухгалтерія" дозволяє контролювати хід виконання договорів, в том числі оплату рахунків-фактур, реєстрацію актів виконаних робіт тощо.
 • Система дозволяє в будь-який момент призупинити виконання договору або закрити його.
 • Реалізована можливість виконувати групові дії з договорами, наприклад: створити документ та виконати його розсилку для групи договорів (пролонгація договору, зміна ціни, тощо) з автоматичним заповненням реквізитів кожного договору.
 • Забезпечує реєстрацію документів, які щомісячно надходять від офіційних лікарів про виконання ними умов договору.

Гнучка система звітності дозволяє в будь-який момент отримати необхідну інформацію про поточний стан договорів та офіційних лікарів.

Приклади друкованих форм:

 • Звіт "Надання статусу офіційним лікарям". Формування звіту можливо як за період, та і на дату, забезпечується можливість встановлення виду стажу для розрахунку.
 • Звіт "Наявність організацій". Передбачена можливість відбору організацій за наступними критеріями: вид договору, приналежність суб'єкта до групи, район міста, форма звіту - зовнішня/внутрішня
 • Звіт "Статистика по договорам". Реалізована можливість відображення переліку договорів відповідно до кожної статистичної цифри звіту.
 • Звіт "Змiна статусу договору".
 • Звіт "Розiрванi договора".
 • Звіт "Укладання договорiв".
 • Звіт "Загальна iнформацiя по договорам".
 • Звіт "Претензiї по договорам".
 • Звіт "Перегляд умов договору".
 • Звіт "Пояснювальна записка до звіту про видачу ветеринарних документів".
 • Звіт "про некоректні призначення, щодо обслуговування організацій".
 • Звіт "Звіт про розташування суб'єктів за районами міста".
 • Звіт "Інформація щодо наявності погодження по закупівельним актам за районами міста".
 • Звіт по офіційним лікарям "Звiт про отриману освiту".
 • Звіт по офіційним лікарям "Звiт про наявнiсть дiтей".
 • Звіт по офіційним лікарям "Контактна iнформацiя".
 • тощо...

Модуль "Бухгалтерія"

Фінансова діяльність традиційно є невід'ємною частиною діяльності будь-якого підприємства чи організації. Надання будь-яких послуг, в тому числі ветеринарних, супроводжується оформленням значної кількості бухгалтерських та платіжних документів. Якісний контроль за їх виконанням значною мірою забезпечує ефективність роботи організації.

Модуль "Бухгалтерія" забезпечує формування та облік всіх бухгалтерських документів, які оформлюються під час виконання умов договорів на "лабораторні дослідження" та на "обслуговування", а саме:

 • Оформлення рахунків-фактур.
 • Оформлення Актів виконаних робіт.
 • Реєстрація оплат по договорам.

Періодичне виконання типових операцій та оформлення документів спрощено завдяки спеціалізованим діалогам:

 • Діалог "Щомісячне оформлення документів по офіційним ветлікарям"
 • Діалог "Щомісячне оформлення документів по організаціям". Дозволяє автоматично створити щомісячні акти по договорам на "обслуговування".
 • Діалог "Контроль щомісячного оформлення документів по організаціям"

Модуль "Кадри"

За останнє десятиріччя складність завдання керування кадрами у великих, а особливо багатопрофільних підприємствах і організаціях значно зросла. У першу чергу це пов'язано з тим, що кадри є найважливішим ресурсом для забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства. Ефективність керування персоналом забезпечує ефективність діяльності самого підприємства й тому якісне керування персоналом є важливою конкурентною перевагою.

Керування персоналом на середніх і великих підприємствах пов'язано з необхідністю оперативної підготовки різноманітних звітів, які створюються для внутрішнього використання, так і направляються в податкові, пенсійні та інші органи. При всьому цьому, керування кадрами повинно забезпечувати дотримання КЗпП й підтримувати значний по обсягу документообіг, пов'язаний з великою кількістю наказів, які повинні готовити кадрові служби. Ефективне керування персоналом неможливо без обліку специфіки діяльності підприємства, що висуває високі вимоги до повноти і якості настроювання програми керування персоналом під різну специфіку підприємства

Багаторічний досвід роботи нашого колективу з різними великими підприємствами дозволив створити й відшліфувати кадровий модуль, який забезпечує якісне рішення різноманітних кадрових завдань, що стоять перед кадровими службами.

Кадрові функції програми:

 • Ведення особистих карток (досьє) співробітника, у яких утримується вся інформація про співробітника, розподілена по розділах. Структура картки настроюється по розсуду користувача.
 • Ведення історії призначень, переміщень, відпусток, відряджень і лікарняних аркушів співробітників.
 • Зберігання фотографічних зображень співробітників в електронній картці П-2.
 • Зберігання інформації про звільнених співробітників і ліквідовані підрозділи необмежено довго.
 • Ведення інформації про підрозділи, створення структури підрозділів необмеженої вкладеності.
 • Ведення штатного розкладу підрозділу з підтримкою сумісників і суміщення зі зберіганням історії ШР. Можливість групування штатних позицій, можливість ведення двох ШР, побудова звітів про рух персоналу та інше.
 • Автоматичний розрахунок необхідних параметрів у картках співробітника й підрозділу (вік, всі види стажу, поточне місце роботи, чисельність підрозділу та інше).
 • Формування прогнозів по співробітниках: оформлення пенсії (у тому числі й пільгової), зняття з військового обліку за віком, досягнення певного віку та інше.
 • Планування росту кар'єри й підтримка кандидатур.
 • Оформлення, зберігання та друк кадрових документів у формі, прийнятої на підприємстві, а також відповідно до уніфікованих форм друк первинної облікової документації по обліку кадрів відповідно до нормативних актів про ведення кадрової документації на підприємстві.
 • За допомогою наказів проводяться наступні кадрові операції: для співробітників - прийом на роботу, переміщення, звільнення, зміна ПІБ, відрядження, надання відпустки й нарахування оплати праці; для підрозділів - створення, перепідпорядкування й ліквідація.
 • Проведення інших кадрових операцій, які не відображаються у наказах.
 • Друк документів відповідно до нормативів (П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, TD) і в довільній формі. Можливість коректування документа перед друком.
 • Формування звітів, у тому числі й складних, на підставі інформації про співробітника з Особової картки П-2 з урахуванням всіх змін на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану користувачем.
 • Формування звітів по підрозділах на підставі інформації про підрозділи, з урахуванням всіх змін на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану користувачем.
 • Формування звітів на підставі інформації, яка зберігається у документах, як у поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Побудова діаграм, що візуально відображають різні статистичні показники (розподіл співробітників за віком і підрозділами, прийом і звільнення співробітників по роках та інше.)
 • Автоматичний друк довідок з місця роботи для працюючих і звільнених співробітників.

Модуль "Документообіг"

 • Ведення карток документів, у яких утримується вся інформація про документ, розподілена по розділах. Структура картки настроюється під вимоги користувача;
 • Реєстрація документів;
 • Контроль виконання документів;
 • Відстеження інформації, як по внутрішньому, так і по зовнішньому розсиланню документів;
 • Надання фотографій та інформації про документ без звернення до паперового архіву;
 • Можливість сканування необмеженої кількості сторінок документів. Сканування документів може здійснюватися в автоматичному й ручному режимах;
 • Побудова HTML бази відсканованих документів, яка може бути використана окремо від системи. Перегляд бази може здійснюватися в будь-якому HTML браузері. При необхідності можливе розміщення бази в мережі Іnternet та Іntranet;
 • Відстеження інформації про знищення документів;
 • Оформлення, зберігання та друк облікових карток документів у формі, прийнятої на підприємстві. Можливість корегування картки перед друком;

Загальні можливості системи:

 • Опис об'єктів будь-якої складності та з будь-яким ступенем деталізації. При цьому в межі, кожний об'єкт може мати унікальний, властивий тільки йому, опис. У системі реалізований простий механізм розширення описових можливостей.
 • Побудова складних запитів, які дозволяють виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів. Запит формулюється тільки в термінах задачі, з можливістю використання узагальнення і логічних операцій. Побудова запиту не вимагає спеціальних знань, і він може бути сформульований користувачем з будь-яким рівнем підготовки.
 • Якісно кращий та зручніший вибір об'єктів за рахунок використання системи "Журналів"
 • Ведення довідників системи з можливістю створення нових груп, створення значень, що належать водночас декільком групам, перенесення значень між групами, 2-х етапне вилучення значень, що забезпечує логічну цілісність бази.
 • Просте розширення або заміна прикладної логіки програми.
 • Широке використання шаблонів для реалізації типових дій.
 • Побудова звітних форм за допомогою текстового процесору MS Word з використанням всіх наявних засобів редагування, а також експорт підсумкових результатів в електронну таблицю MS Excel.
 • Формування звітів на основі інформації, що міститься у документах, як в поточних, так і в архівних. Всі звіти формуються у вигляді таблиць, з можливістю їхнього наступного редагування та друку. Можливість експорту в Excel.
 • Можливість перегляду у режимі "як є" звітів будь-якої ширини та їх друк.
 • Формування типових документів та документів довільного змісту, як з використанням засобів автоматизації, так і "ручного" редагування.
 • Зберігання документів по періодам.
 • Пошук по змісту документа та атрибутам, пошук зв'язаних документів.
 • Створення архіву документів і зберігання документів в архіві необмежено довго.
 • Доступ до архівних документів.
 • Створення архівних копій системи. Можливість автоматичного збереження інформації у системі, а також можливість відновлення інформації з архіву у разі необхідності
 • Можливість обміну даними з іншими інформаційними системами, незалежно від формату даних, який використовується у них.
 • Шифрування всієї інформації, яка зберігається у системі.
 • Розмежування та обмеження доступу користувачів до різних об'єктів та функцій інформаційної системи.
 • Використання технології клієнт-сервер.
 • Наявність механізму "перевірки" та "реставрації" моделі, які забезпечують відновлення інформації після перебоїв у системі.

"Унікальні" функції, доступні тільки у цій системі:

 • Можливість побудови довільних описів для будь-якого об'єкту. Будь-який об'єкт (наприклад: "Організація", "Співробітник", "Картка Зразків Продукції", тощо) може містити тільки властивий йому опис.
 • Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який реалізує концепцію "електронної картки", що дозволяє одночасно працювати з декількома картками в системі. Структура й принципи роботи з "електронною карткою" є нашим "ноу-хау", це надає системі можливість автоматично підлаштовувати спосіб відображення інформації залежно від змісту картки.
 • Самодіагностика об'єктів. Об'єкти системи самі виконують свою діагностику, на відповідність вимогам, які задаються користувачем (наприклад "договір на контролі")
 • Віддалене розширення функціональності - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи і т. і. Складність і структура елементів, які мають бути свторені, не обмежена.
 • Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачу витягти будь-яку інформацію, наявну у системі. При цьому користувачу не важливо, як і де ця інформація зберігається у системі, усі запити він формулює тільки у термінах своєї задачі.
 • Можливість використання узагальнення, як при побудові запитів, так і при описі, що дозволяє оперувати класами суттєвості (не вимагається перерахування всіх елементів, вхідних у клас.)

© 2022 Bravosoft